ملکی
لوکیشن عالی و در قلب شهر صدرا
چهار نبش

کاربری: زمین آپارتمانی ، ضابطه دار

قابلیت ساخت ۲ بلوک
بدون مشرفیت
با چشم انداز ابدی برای تمامی طبقات
مناسب جهت سازندگان با توجیه اقتصادی عالی

قیمت: ۱7 میلیارد تومان مقطوع

شماره قطعه: ۵۱ واقع در بولوار زاگرس

لوکیشن زمین:
https://maps.app.goo.gl/i3ATST8DDegaXZ1AA?g_st=ic
——————
خلیلی 09176865385