بیمارستان پیوند اعضا

فاز یک - بلوار جانبازان

بیمارستان سوانح سوختگی

فاز یک - بلوار خلیج فارس

درمانگاه علی بن ابیطالب

فاز یک - ابتدای بلوار حافظ

درمانگاه فرزانگان

فاز یک - بلوار دانش - دانش ۱

درمانگاه دماوند

فاز یک - بلوار مولانا - خیابان دماوند

درمانگاه دنا

فاز یک - بلوار دانش - خیابان فرهنگ - کوچه فرشتگان

درمانگاه مهرگان

فاز دو - بلوار کوثر

درمانگاه پارسه

فاز یک - بلوار دانش - خیابان دلگشا