12 نکته که در هنگام خرید زمین باید به آن دقت کنید:

کلیپ نکات خرید زمین

تصاویر نکات خرید زمین

عرض زمین

متراژ زمین

جهت زمین

درب ساخت یا حیاط

کوچه

شیب زمین

کاربری زمین

حدود زمین

زمین صندوقی

ضابطه زمین

کجا زمین بخرم

اطراف زمین