برای اخذ پروانه ساختمانی در شهر صدرا چه مراحلی طی می شود؟

تهیه مدارک مورد نیاز در بخش صدور پروانه که در پایین اشاره شده

دادن وکالت انجام امور اداری

ثبت پرونده

مشخص کردن شرکت نقشه برداری

گرفتن تپوگرافی

گرفتن قرار بازدید ملک از شهرداری

بازدید ملک

صدورصدور موافقت اصولی

پرداخت عوارض شهرداری

انجام امور نقشه کشی

تاییدیه نظام مهندسی

ارسال نقشه ها به شهرداری برای کنترل نقشه

پرداخت مابه التفاوت عوارض به شهرداری

انجام امور نقشه کشی سازه و تاسیسات

تاییدیه نقشه های سازه

مشخص کردن ناظر

صدور پیش پروانه

صدور پروانه


جهت اخذ پروانه ساختمانی در شهر صدرا به چه مدارکی نیاز داریم؟

اسناد زمین

الحاقیه شرکت عمران

وکالت انجام امور اداری

کپی شناسنامه و کارت ملی


برای گرفتن پروانه ساختمانی در شهر صدرا از کجا باید شروع کنیم؟

برای انجام امور اداری و اخذ پروانه ساختمانی می توانید با تهیه مدارک گفته شده در بالا و مراجعه به شهرداری بخش تشکیل پرونده شروع به کار کنید.

برای اخذ پروانه با ما تماس بگیرید. 


برای گرفتن پروانه ساختمانی در شهر صدرا چقدر زمان نیاز داریم؟

میانگین اخذ پروانه در شهر صدرا حدود 2.5 الی 3 ماه می باشد.


گرفتن پروانه ساختمانی در شهر صدرا چقدر هزینه دارد؟

هزینه بستگی به متراژ زمین ضابطه منطقه و … غیره دارد. ولی به صورت معمولی چیزی حدود 60 میلیون حساب کنید.